Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні.
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні.

Тип документу

Дисертація

Автор1

Стефанюк Володимир Сергійович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 000

Бібліографічне посилання

0400U001363

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Law determination of administrative justice implementation in Ukraine.

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

171 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

Дисертація містить аналіз поняття адмыністративної юстиції та її моделей в іноземних державах. Досліджуються особливість запровадження адміныстративної юстиції в Україні і необхідність створення правових умов для реформування у зв'язку з цим судової влади, створення Державної судової адмыністрації як однієї з гарантій незалежного правосуддя та організаційного забезпечення діяльності судової влади. Роз-г-ля-ну-то су-ча-с-ні ви-ди су-до-во-го кон-т-ро-лю за рі-шен-ня-ми, ді-я-ми чи без-ді-я-ль-ні-с-тю ор-га-нів виконавчої влади, мі-с-це-во-го са-мо-вря-ду-ван-ня, по-са-до-вих і слу-ж-бо-вих осіб, що становлять ос-но-в-ний зміст ді-я-ль-но-с-ті ад-мі-ні-с-т-ра-ти-в-ної юс-ти-ції. Сфор-му-льо-ва-но кон-к-ре-т-ні про-по-зи-ції по вдо-с-ко-на-лен-ню та прийняттю но-во-го за-ко-но-дав-с-т-ва, що ві-до-бра-жа-ють роз-ро-б-ле-ну ав-то-ром кон-це-п-цію за-про-ва-джен-ня ад-мі-ні-с-т-ра-ти-в-ної юс-ти-ції в Україні.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.