Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
  
Сортувати за вкладеннямиЩоб відкрити меню (нове вікно), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Короткий описФільтр
  
  
ПриміткаФільтр
  
Ключові слова
  
Розділ бази
  
Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання.
  
ДисертаціяТищенко Микола Маркович
1 999
0599U000322Автономна Республіка КримAdminisrative procedurae status of the citizen of Ukraine: problems of theory and the ways of improvement of legislative regulation.Д349 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що складаються у процесі здійснення адміністративно-процесуальної діяльності. Метою дисертації є комплексне дослідження найбільш актуальних і важливих наукових проблем формування, законодавчого закріплення та реалізації адміністративно-процесуального статусу громадянина. Методами дослідження є: діалектичний, історичний, логічний, системний, порівняльний, формально-юридичний. Теоретичні та практичні результати полягають у тому, що матеріали дисертації можуть бути основою для подальшої розробки проблем адміністративно-процесуального статусу громадянина, можуть бути використані при вдосконаленні законодавства, практики його застосування, при підготовці відповідних підручників і навчальних посібників. Новітність. Вперше системно аналізуються проблеми, пов`язані із з`ясуванням змісту та структури, особливостями реалізації адміністративно-процесуального статусу громадянина України. Ступінь впровадження: результати дослідження використовувались автором при читанні лекційного курсу "Адміністративне право", спецкурсу "Адміністративна відповідальність". Узагальнені висновки та пропозиції, подані у робочу групу Міністерства юстиції з розробки пректу Адміністративно-прцесуального кодексу. Сферою використання є законотворча і наукова діяльність, учбовий процес. Планується видання монографії, навчального посібника.
Ні
державна служба; Міністерство; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняДержавна служба; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади
  
ДисертаціяАндрійко Ольга Федорівна
1 999
0599U000342Organisational and legal problems of the state control in the executive power of UkraineД378 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 У дисертації досліджуються проблеми формування і розвитку системи органів державного контролю у сфері виконавчої влади України в умовах побудови демократичної правової держави. В роботі подаються висновки, пропозиції і рекомендації щодо вирішення організаційно-правових проблем побудови системи органів державного контролю у сфері виконавчої влади, координації їх діяльності та правового забезпечення здійснення державного контролю
Ні
державна служба; модернізація; нормативно-правове забезпечення; реформаДержавна служба; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Правове забезпечення
Структура і діяльність державної податкової служби в Україні: організаційно-правовий аспект
  
ДисертаціяПолюхович Валерій Іванович
1 999
0499U000453Structure and activity of a state tax service in Ukraine: organizational and legal aspectsК179 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 Досліджується державна податкова служба як організаційний механізм, що забезпечує виконання державою функції по збору податків. Метою є виявлення загальних та особливих рис державної податкової служби як відносно самостійної системи органів виконавчої влади. Результатом дослідження є висновки щодо періодизації процесу розвитку законодавства про податкову службу, необхідності оптимізації структурної побудови податкових органів, доцільності виведення податкової міліції із складу податкової служби, встановлення однакового трьохрічного строку позовної давності як для платників, так і для податкових органів. Вперше аналізуються проблеми розвитку українського законодавства про державну податкову службу, структури та функціонування податкових органів, порядку оскарження їх рішень.
Ні
державна служба; нормативно-правове забезпеченняДержавна служба; Методи публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство
Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи
  
ДисертаціяГуменюк Володимир Анатолійович
1 999
0499U000468Administrative and law regulation of licensing system by law enforcement bodiesК201 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Діяльність органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи.Правові основи здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системиюМетоди дослідження - діалектичний, системного аналізу, історичний.Теоретичні результати - частину одержано вперше, частина дістала подальший розвиток.Розроблено практичні рекомендації органам внутрішніх справ.Використовується в навчальному процесі.Сфера використання - практична діяльність органів внутрішніх справ, наукова робота.
Ні
державна служба; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформаДержавна служба; Новий публічний менеджмент; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Фінанси та бюджетування
Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень в сучасних умовах
  
ДисертаціяАндрєєва Ольга Борисівна
1 999
0499U000628Activities of law-enforcement bodies on preventing offences in modern conditionsК164 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Об"єкт дослідження- діяльність органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень в сучесних умовах.Мета - визначення сутності та системи соціальної профілактики правопорушень, організації, форм та методів профілактичної діяльності органів внутрішніх справ в сучасних умовах, а також шляхів її удосконалення.Методи дослідження - метод діалектичний, системного, статистичного, логічного, порівняльного аналізу, історичний.Теоретичні результати і новизна: частину одержано вперше, частина дістала подальший розвиток.Розроблено практичні рекомендації органам внутрішніх справ. Використовується в навчальному процесі.Сфера використання - практична діяльність органів внутрішніх справ, наукова робота.
Ні
державна службаДержавна служба; Правове забезпечення
Організаційно-правове забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів в Україні.
  
ДисертаціяДемченко Сергій Федорович
1 999
0499U000664Legal and Organizational Support for Rational Utilization of Material Resources in UkraineК186 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Досліджуються теоретичні правові і прикладні проблеми вдосконалення правового регулювання управління, стандартизації і контролю у сфері забезпечення раціонального використання і економного витрачання матеріальних ресурсів в Україні. Сформульовано наукові висновки та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства і правозастосування у даній сфері. Обгрунтовано необхідність прийняття і запропоновано авторський варіант Закону України "Про ресурсозбереження".
Ні
державна службаДержавна служба; Правове забезпечення; Фінанси та бюджетування
Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США).
  
ДисертаціяЛісніченко Сергій Миколайович
1 999
0499U000893Financial and Legal Regulation of the foreign investments in Ukraine (according to the legistation of Ukraine and EU, the USAК192 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
У дисертації проводиться комплексне теоретичне дослідження правовідносин, врегульованих діючим законодавством України, що виникають між державними адміністративними органами та іноземними інвесторами, а рівно як і фінансові основи та рамкові умови здійснення нерезидентами підприємницької діяльності вУкраїні.У дисертації є деякі пропозиції з вдосконалення нормативних актів, які регулюють іноземні інвестиції в Україні.
Ні
державна службаДержавна служба; Правове забезпечення; Фінанси та бюджетування
Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів
  
ДисертаціяКагал Тарас Олексійович
1 999
0499U000894Organizational-legal questions of ensuring the consumers' rights protection in the sphere of goods' quality.К201 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 Дисертація містить в собі теоретичні висновки та пропозиції щодо питань організаційно - правового забезпечення прав споживачів в сфері якості товарів. Обгрунтовується визначення поняття якості товарів як правової категорії, проводиться аналіз законодавства, що регулює правовідносини в досліджуваній сфері, визначається його місце в системі законодавства України. Дається характеристика системи державних органів, що забезпечують захист прав споживачів в сфері якості товарів, функцій, методів та організаційно-правових форм їх діяльності. Приділяється увага правовому регулюванню участі громадськості в забезпеченні захисту прав споживачів в сфері якості товарів, аналізується практика діяльності об`єднань громадян України в цій сфері. В дослідженні висловлені рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства в сфері захисту прав споживачів.
Ні
державна службаДержавна служба; Правове забезпечення; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
  
ДисертаціяКартузова Ірина Олексіївна
1 999
0499U001570Disciplinary responsibility of public officials.К180 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
В дисертації проводиться аналіз чинної нормативно-правової основи дисциплінарної відповідальності державних службовців і порядку її застосування, досліджується її ефективність, визначаються шляхи подолання виявлених недоліків. Зроблено наукову розробку теоретичних і практичних пропозицій щодо оптимізації дисциплінарної відповідальності державних службовців і порядку її застосування, а також рекомендацій і пропозицій про внесення доповнень та змін в чинне законодавство.
Ні
державна служба; нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняДержавна служба; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення
Адміністративно-правові питання захисту промислової власності в Україні
  
ДисертаціяГалянтич Микола Костянтинович
1 999
0499U001683Administrative - legal problems of the industrial property protection in UkraineК179 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 Досліджуються проблеми сучасного і перспективного розвитку системи адміністративно-правового захисту промислової власності, визначаються шляхи удосконалення відповідного правового інституту в умовах розвитку ринкових відносин, досягнення гармонізації законодавства в досліджуваній сфері. В роботі формулюються практичні пропозиції і рекомендації щодо удосконалення законодавства, яке регулює організацію та діяльність органів, що здійснюють захист промислової власності, встановлює порядок та процедуру розгляду справ, що виникають з адміністративно-правових відносин та передбачає відповідальність за порушення прав та охоронюваних інтересів суб'єктів права промислової власності, а також вносяться пропозиції створення Патентного суду України.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняПравове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Фінансово-правові основи соціального захисту населення.
  
ДисертаціяРуденко Василь Миколайович
1 999
0499U001695Financial and legal bases of sozial security of the population.К186 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
В дисертації дається на основі порівняльного аналізу законодавства України, Федеративної Республіки Німеччини та інших зарубіжних країн-членів Європейського Союзу характеристика фінансово-правових основ різних видів соціального захисту населення, розглянуті правові форми фінансування заходів соціального захисту населення.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняОрганізація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Фінанси та бюджетування
Правове регулювання видатків на науку в Україні.
  
ДисертаціяЯкимчук Наталія Яківна
1 999
0499U001696The legal regulation of expenditures on science in Ukraine.К186 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дисертація містить аналіз особливостей правового регулювання видатків на науку з різних фондів коштів на місце серед них Державного бюджету в умовах переходу до ринкової економіки; досліджені правові основи визначення об‘єму державних видатків на науку, проблеми його правового закріплення; проаналізовані та теоретично визначені методи розподілу державних грошових фондів коштів і місце серед них методу фінансування; проаналізовано основи правового регулювання механізму фінансування видатків на науку, режими фінансування та форми їх надання; досліджені види бюджетно-кошторисного та договірного фінансування науки; проведено аналіз системи джерел фінансування науково-технічної діяльності; проаналізовано чинне законодавство, розроблені пропозиції по його удосконаленню, зокрема, покращенню правового статусу та кола суб‘єктів науково-технічної сфери, доповненню існуючих методів розподілу державних фондів коштів на науку та вдосконалення методів та форм їх фінансування.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняНовий публічний менеджмент; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Органiзацiйно-правовi основи діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні
  
ДисертаціяДорогих Оксана Миколаївна
1 999
0499U001902Legal and organizational fundamentals of the State Control and Audit Service activity in UkraineК169 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
В дисертації розглядаються місце та роль Державної контрольно-ревізійної служби у сис-темі контрольних органів України; аналізуються форми та методи її діяльності, пропонуються шляхи їх оптимізації. Особлива увага приділяється юрисдикційним повноваженням цієї служби, а також прийомам її профілактичної діяльності. Дано рекомендації щодо удосконалення правового статусу ДКРСУ та реформування адміністративного законодавства.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняДержавна служба; Методи публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення
Правовий статус Національного банку України
  
ДисертаціяКротюк Володимир Леонідович
1 999
0499U001926The legal status of the National Bank ofUkraineК178 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 Досліджуються конституційно-правові основи організації та діяльності Національного банку України, його структура та органи управління, роль і місце в системі органів держави. Висвітлюються основні функції Національного банку України та правове забезпечення реалізації його повноважень у процесі створення, ліцензування та кредитування комерційних банків, а також контролю за їх діяльністю. Сформульовано наукові висновки і пропозиції щодо вдосконалення банківського законодавства, структури і діяльності Національного банку України.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняОрганізація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Фінанси та бюджетування
Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ
  
ДисертаціяСтародубцев Андрй Андрійович
1 999
0499U001987Organization-law problems of the activities of the personnel inspection concerning the violations of law and discipline in law-enforcement bodiesК183 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням діяльності інспекції з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ. Визначено сутність, значення та зміст законності і дисципліни в органах внутрішніх справ, їх сучасний стан та фактори, що на нього впливають, а також засоби забезпечення законності і дисципліни в цих органах. Основну увагу в дисертації приділено характеристиці організаційно-правових засад діяльності інспекцій з особового складу внутрішніх справ, їх функцій та повноважень, а також діяльності щодо проведення службових розслідувань. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення їх правового статусу, зокрема, про необхідність надання їм права на провадження дізнання та об'єднання із службою внутрішньої безпеки і створення на їх базі служби внутрішніх розслідувань. Ключові слова: інспекція з особового складу, органи внутрішніх справ, законність, дисципліна, зміцнення.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняОрганізація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів
Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення
  
ДисертаціяКоломоєць Тетяна Олександріна
1 999
0499U002087The fines of the law about administrative delinquencyК200 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Об'єкт дослідження - адміністративно-штрафна діяльність держави. Мета дослідження - визначення потенціалу адміністративного штрафу з метою ефективності його використання. Методи дослідження - статистичний, порівняльно-правовий, документального аналізу. Теоретичні і практичні результати - дана комплексна характеристика властивостей адміністративного штрафу, сформульовано рекомендації щодо ефективності його використання. Новизна - здійснено комплексне дослідження властивостей адміністративного штрафу. Ступінь впровадження - використання в навчальному процесі. Сфера використання - нормотворчість, правозастосування.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняМетоди публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення в галузi торговельної дiяльностi
  
ДисертаціяВащенко Сергiй Володимирович
1 999
0499U002099The administrative responsibility for offences in the field of sales efforts.К185 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дослiджуються сутнiсть та значення торговельної дiяльностi у розвитку суспiльних вiдносин в Українi, особливостi її правового регулювання, дається правова характеристика правил торгiвлi та адмiнiстративно-правових засобiв забезпечення їх виконання. Аналiзуються сутнiсть та пiдстави адмiнiстративної вiдповiдальностi в зазначенiй сферi, процедури її реалiзацiї, а також система та види адмiнiстративних проступкiв в галузi торговельної дiяльностi. Мета дослiдження полягає в тому, щоб на основi чинного законодавства України та узагальнень практики його реалiзацiї здiйснити аналiз змiсту, пiдстав та процедур адмiнiстративної вiдповiдальностi, сформулювати пропозицiї та рекомендацiї щодо їх удосконалення. В роботi використано як загальнонауковi методи , так i спецiальнi, такi як порiвняльно-правовий, статистичний, документального аналiзу та iншi.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняОрганізація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів
Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів
  
ДисертаціяПоліщук Віктор Григорович
1 999
0499U002100Administrative and law regulation practice of the realization of mass-arrangement.К246 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0499U002100.pdf
 Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що складаються в процесі діяльності органів внутрішніх справ при охороні громадського порядку в умовах проведення масових заходів. Мета дослідження - всебічне вивчення стану правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів в Україні, забезпечення конституційних гарантій прав громадян на їх проведення та розробка науково-обгрунтованих положень і рекомендацій щодо удосконалення нормативної бази і організаційної основи управління в цій сфері. Методи дослідження - загальнонаукові та спеціальні (порівняльно-правовий, статистичний, документального аналізу та інші). Теоретичне значення - обгрунтування, на підставі принципово нового підходу до дослідження, наукових категорій і понять, які можуть бути використані в якості методологічної основи при подальшому дослідженні проблем організації і проведен-ня масових заходів на Україні. Практичне значення - можливість використання результатів наукового пошуку в якості вихідних рекомендацій по вдосконале нню адміністративного законодавства, що регламентує порядок організації і проведення масових заходів на Україні і в процесі підготовки спеціалістів для цих органів. Наукова новизна - це перша в Україні системна наукова робота з проблем адміністративно-правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів. Впровадження - розробляються рекомендації для використання у практичній діяльності органів внутрішніх справ. Сфера використання - навчальний процес та науко-ва діяльність у вищих юридичних навчальних закладах, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ при охороні громадського порядку в умовах проведення масових заходів.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняМетоди публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Правове забезпечення; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Організаційно-правові засади формування функціонування державної служби в Україні
  
ДисертаціяЛеліков Геннадій Іванович
1 999
0499U002413Organization-lawful backgrounds of format on and functioning of the State service in Ukraine.К161 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 Дисертацію присвячено вивченню сутності та змісту організаційно-правових засад формування та функціо- нування державної служби в Україні. Сформульовано поняття державної служби та обгрунтовано її риси як державно-правового, соціального і системного інституту Вивчено її основні принципи. Досліджено систему орга- нів державної служби в Україні, обгрунтовано її місце і роль в управлінні Українською державою. Проаналізо- вано основні функції державної служби та запропонова- но їх класифікацію і реалізацію в механізмі державного управління та їх правове регулювання. Здійснено комплексний критичний аналіз особливостей закріплення і реалізації основних функцій державної служби в Україні. Визначено механізми планування кад- рів державної служби, запропоновано механізми бороть- би з корупцією в органах державної служби, сформульо- вані пропозиції удосконалення інформаційно-аналітич- них технологій в системі державної служби України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення Консти туції і чинного законодавс тва, спрямовані на підвищення дієвості державної служби України.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняДержавна служба; Правове забезпечення; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
  
ДисертаціяПлєва Валерій Анатолійович
1 999
0499U002421Organization law problems of economic responsibility of rank and file and commanding personnel of the interior authorities.К188 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Об'єкт дослідження - вивчення та аналіз проблем матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ у науковому та практичному аспектах. Мета дослідження - комплексне теоретично виважене вивчення питань адміністративно-правового регулювання матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ за шкоду, заподіяну ними державі, та надання на підставі цього конкретних пропозицій щодо подальшого вдосконалення нормативного регулювання вказаного питання, а також рекомендацій щодо правозастосування чинних норм. Методи дослідження - діалектичний, на основі якого явища дійсності досліджуються в їх взаємозв'язку з урахуванням історії їхнього розвитку; конкретні наукові методи пізнання: порівняльний (особливо з відповідними нормами адміністративного законодавства і нормами "союзного" Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців, яке продовжує діяти в деяких інших незалежних державах - колишніх республіках СРСР, з окрема в Росії), системний, логічний; проаналізована відомча і судова практика застосування матеріальної відповідальності в органах внутрішніх справ на підставі її узагальнення. Теоретичні результати та новизна - теоретичні положення та висновки, а також нова редакція Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, і проект Положення про матеріальну відповідальність осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ за шкоду, заподіяну державі, можуть послугувати вихідною базою при створенні сучасної ефективної системи державного управління, передбаченою Концепцією адміністративної реформи в Україні. Практичні результати і новизна - викладені в ній пропозиції поглиблюють наукові знання про правове регулювання матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і можуть бути використані як наукова база при подальшому вивченні згаданих питань; при вдосконаленні як законодавства про службу в органах внутрішніх сп рав в процесі їх реформування, так і адміністративного законодавства; впроваджені до навчального процесу, а також застосовані при підготовці навчальної, методичної і довідкової літератури. Окремі висновки дисертації можуть бути враховані, зокрема в лекціях, у науково-дослідній роботі слухачів та курсантів, які навчаються в юридичних закладах освіти системи МВС України, при підвищенні кваліфікації працівників ОВС, а також застосовані у матеріалах щодо підвищення рівня правових знань населення. Предмет дослідження - чинне законодавство у цій сфері, практика його застосування, а також система наукових поглядів і розробок щодо обраної теми. Ефективність впровадження- нова редакція Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, і проект Положення про матеріальну відповідальність осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ за шкоду, заподіяну державі, одержали позитивну оцінку у Верховній Раді України. Сфера використання - законодавчий процес, профіла ктична діяльність ОВС, навчальний процес.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняМетоди публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів
Правове регулювання митної діяльності в Україні
  
ДисертаціяШеремета Петро Михайлович
1 999
0499U002669Legal regulation of customs activity in UkraineК167 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дисертаційна робота є науковим дослідженням проблем правового регулювання митної діяльності в Україні. В ній аналізуються недостатньо вивчені аспекти процесу виникнення, формування і розвитку митних органів в Україні, стану правового забезпечення митної справи, засоби реалізації митної політики. Значну увагу приділено дослідженню фінансових правовідносин митних установ з державним бюджетом. У дисертації теоретично осмислено процес вдосконалення моделі використання доходів митниць, впровадження у їх діяльність елементів госпрозрахунку.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняМетоди публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів
Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект
  
ДисертаціяРябченко Олена Петрівна
2 000
0500U000321State management of the economic of Ukraine (administrative-lawful aspect)Д366 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем державного управління економікою України у адміністративно-правовому аспекті. Аналізуються питання, пов'язані із методологічним підходом до державного управління економікою, визначенням місця і ролі органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі здійснення державно-владних повноважень на засадах концепції єдності і розподілу влад. Досліджуються питання вдосконалення правового регулювання державного управління економікою, проблеми сполучення централізації та децентралізації у державному управлінні економікою, питання державного управління відносинами власності, бюджетним процесом, реструктуризацією економіки. Аналізується вплив економіки на зміст і характер державного управління. Розглядаються проблеми державного управління подоланням тінізації економіки і розробляються комплексні державно-управлінські заходи попередження і протидії. Ключові слова: державне управління економікою, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державно-управлінські відносини, власність, бюджет, реструктуризація, тіньова економіка.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управлінняДержавна служба; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Фінанси та бюджетування
Правила переміщення через митний кордон України підакцизних товарів та відповідальність за їх порушення
  
ДисертаціяШевченко Валерія Марківна
2 000
0400U000495Regulations of Transporting Excise Duty Goods over Customs Boerder of Ukraine and Liability for their ViolationК195 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Розглянуто історичні аспекти виникнення та розвитку акциза. Проаналізовано основні етапи формування та розвитку боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, особливо при переміщенні підакцизних товарів. Надана характеристика змінам адміністративно-юрисдикційних повноважень митних органів після прийняття Конституції України. Обгрунтовано висновок, що діюче митне законодавство не відповідає сучасному стану митної справи та митної політики, стримує розвиток господарської діяльності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів не забезпечує їх функціонування у цій сфері. Запропоновані законопроектні новації в кримінальному, адміністративному та митному законодавствах України.
Ні
нормативно-правове забезпеченняПравове забезпечення
Правове регулювання видатків на вищу освіту
  
ДисертаціяГрищенко Костянтин Геннадійович
2 000
0400U000656Legal regulation of expenses for higher educationК192 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
 В дисертації розглядаються питання поняття і правової природи видатків на вищу освіту, їх трансформація в період проведення ринкових реформ та існування недержавних форм власності; розкрито правові форми фінансування видатків на вищу освіту в умовах існування підприємств, установ і організацій загальнодержавної, комунальної, колективної і приватної форм власності. Внесено пропозиції щодо конкретних змін нормативних актів України, які стосуються правового регулювання фінансування вищої освіти; обгрунтовано необхідність прийняття нових законодавчих актів, що регулюють видатки на вищу освіту, розроблено структуру і основні положення цих актів.
Ні
нормативно-правове забезпеченняПравове забезпечення
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
  
ДисертаціяПедешко Анатолій Іванович
2 000
0400U000702Administrative responsibility for customs law violationК176 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дисертацію присвячено науковим дослідженням проблем адміністративної відповідальності за порушення митних правил, як засобу забезпечення митної справи і митної політики. В ній проаналізовано теоретичні і практичні питання правового регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил, надано її соціально-правову характеристику. В дисертації визначено поняття, сутність та призначення митної справи в Україні, а також проаналізовано систему порушень митних правил. Значну вагу в дисертації приділено загальній характеристиці особливостей провадження в справах щодо порушення митних правил. Визначено і здійснено аналіз ефективності форм і методів взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами. Вироблено і обгрунтовано також теоретичні і практичні рекомендації і пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства щодо адміністративної відповідальності та впровадження в справах про порушення митних правил, зокрема пропозиції до нової редакції Митного кодексу України, який направлено до Верховної Ради України для обговорення і прийняття. Ключові слова: митні органи, митна справа, адміністративна відповідальність, порушення митних правил, правове регулювання.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняПолітика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Складні адміністративні системи:організаційно-правові засади управління
  
ДисертаціяФранцуз Анатолій Йосипович
2 000
0400U000887Complicated management systems; the fundamentals of control is organizational - legalК187 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дисертація містить комплексне дослідження організаційно-правових засад управління складними адміністративними системами та проблем, пов'язаних із забезпеченням їх ефективного функціонування. У роботі визначаються основні науково-методологічні, теоретичні, конституційні та адміністративно-правові підходи щодо вивчення процесів функціонування складних адміністративних систем, розкривається їх сутність, аналізуються правові, політичні, економічні, соціальні та організаційні чинники, які обумовлюють виникнення негативних ефектів бюрократизму в процесі управління. Автор дисертації акцентує особливу увагу на зв'язку проблем наукового і правового забезпечення удосконалення управління складними адміністративними системами з питаннями політики, теорії і практики державотворчих процесів, державного управління, законодавчої та нормотворчої діяльності, розбудови в Україні правової, демократичної держави в умовах ринкової економіки, забезпечення умов для ефективного розвитку інститутів державної влади в ході сучасної державно-правової та адміністративної реформи.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управлінняМетоди публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ
  
ДисертаціяФролов Олександр Семенович
2 000
0400U000895Problems of legal regulation and practice of firearm use, special facilities and measures of physical influence by workers ofthe internal affairs bodiesК176 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Об'єкт - комплексний чинник "сила" - застосування вогнепальної зброї та (або) спеціальних засобів та (або) заходів фізичного впливу. Мета - дослідити сутність, підстави, процесуальне провадження та процесуальний режим застосування сили працівниками органів внутрішніх справ. Методи - загальнонаукові (діалектичний, системного аналізу, структурно-функціональний, історичний) та спеціальні (порівняльно-правовий, статистичний, документального аналізу, експертних оцінок). Новизна - перше дослідження комплексного чинника "сила". Теоретичне значення - сформульовано саме поняття "сила", алгоритм, принципи та процесуальний режим її застосування. Практичне значення - використання у сфері початкової та професійної підготовки працівників, що несуть озброєну службу, вдосконалення законодавства з питань застосування сили. Впровадження - рекомендовано для використання у підготовці працівників органів внутрішніх справ. Сфера використання - навчальний процес, діяльність органів внутрішніх справ в умовах застосування сили при охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, здійсненні заходів безпеки в місцях позбавлення волі та попереднього ув'язнення.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформаПравове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство
Громадянин як суб'єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки.
  
ДисертаціяБакун Оксана Володимирівна
2 000
0400U001128Тhe citizen as the subject of tax legal relations in conditions of transition to market economy.К184 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
В дисертації на основі врахування досягнень юридичної науки, узагальнення правозастосовчої практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду розкривається правова природа етатистської доктрини оподаткування фізичних осіб; обгрунтовується: демакратична доктрина оподаткування громадян; нове визначення громадянина як платника податку, зроблене з позицій громадянського суспільства та правової держави; сутність і правова природа конституційних принципів оподаткування громадян на основі Конституції України 1996 року; аналізується зміст і правова природа податкової правосуб'єктності громадян в сучасних умовах, сутність і юридична природа податкової відповідальності громадян на етапі переходу до ринкової економіки; визначаються умови і підстави настання податкової відповідальності громадян, її вікові межі, склад податкового правопорушення; досліджуються особливості податкової відповідальності громадян; зроблені практичні рекомендації законодавцю та правозастосованим органам щодо вдосконалення податкових правовідно син з участю громадян.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформаНовий публічний менеджмент; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні.
  
ДисертаціяСтефанюк Володимир Сергійович
2 000
0400U001363Law determination of administrative justice implementation in Ukraine.К171 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дисертація містить аналіз поняття адмыністративної юстиції та її моделей в іноземних державах. Досліджуються особливість запровадження адміныстративної юстиції в Україні і необхідність створення правових умов для реформування у зв'язку з цим судової влади, створення Державної судової адмыністрації як однієї з гарантій незалежного правосуддя та організаційного забезпечення діяльності судової влади. Роз-г-ля-ну-то су-ча-с-ні ви-ди су-до-во-го кон-т-ро-лю за рі-шен-ня-ми, ді-я-ми чи без-ді-я-ль-ні-с-тю ор-га-нів виконавчої влади, мі-с-це-во-го са-мо-вря-ду-ван-ня, по-са-до-вих і слу-ж-бо-вих осіб, що становлять ос-но-в-ний зміст ді-я-ль-но-с-ті ад-мі-ні-с-т-ра-ти-в-ної юс-ти-ції. Сфор-му-льо-ва-но кон-к-ре-т-ні про-по-зи-ції по вдо-с-ко-на-лен-ню та прийняттю но-во-го за-ко-но-дав-с-т-ва, що ві-до-бра-жа-ють роз-ро-б-ле-ну ав-то-ром кон-це-п-цію за-про-ва-джен-ня ад-мі-ні-с-т-ра-ти-в-ної юс-ти-ції в Україні.
Ні
нормативно-правове забезпечення; публічне адмініструванняМетоди публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Функції публічної адміністрації та публічні завдання
Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності
  
ДисертаціяІванський Андрій Йосипович
2 000
0400U001403Legal Regulation of Financial and Settlement Relations in Foreign Economic ActivityК198 с.Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)
Дисертаційна робота є науковим дослідженням проблем правового регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності. В ній аналізуються фінансові та розрахункові відносини як комплексні, що регулюються нормами національного та міжнародного права, нормами різних галузей національного права та нормами різних інститутов, які входять до галузі фінансового права
Ні
модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформаПравове забезпечення; Фінанси та бюджетування
1 - 30 Наступний

Список відображається у стандартному поданні, оскільки конфігурація сайту не підтримує таблиці.